תרשים :1 מבחר מהרצאותיה של ד"ר ישורון-ברמן והפריסה הגיאוגרפית