פסקה א במשנה – האם מקורית היא?

השאלה ״ואיזהו המשיח״ בפסקה א במשנה ד דומה לשאלה ״ואיזהו הנשיא״ בהלכה שלפניה במשנה ג , אך התשובות לשאלות אלו שונות זו מזו בסגנונן ובטיבן . במשנה ג התשובה קצרה : ״זה המלך״ , אבל במשנה ד התשובה היא : ״המשוח בשמן המשחה לא המרובה בבגדים״ . על פי סגנונה של משנה ג היה צריך לשנות : ״זה המשוח בשמן המשחה״ , או , בדומה לנוסח שבמשנה ד , אפשר היה להשיב במשנה ג : ״זה המלך לא נשיא שבט״ . זאת ועוד , במשנה ג מבסס התנא את תשובתו על מדרש הכתוב , אבל במשנה ד אין כל ביסוס לתשובה . יש גם לציין כי במשניות א - ב דן התנא תחילה ב״משיח״ ואחר כך בנשיא , אבל כשהוא בא להגדירם , הוא משנה את הסדר , ומקדים לשאול ״ואיזהו הנשיא״ לפני ״ואיזהו המשיח״ . שינוי זה כשלעצמו אינו חריג , משום שלפעמים מתחיל התנא לדון בעניין דסליק מיניה , ורק אחר כך הוא חוזר לעניין שפתח בו . אבל אין להסביר בכך את סדרן של שאלות ״איזהו״ במשנתנו , לאחר שעמדנו על ההבדלים באופיין של התשובות , שכן על פי הבדלים אלה יש מקום לפקפק אם פסקה א , דהיינו ״ואיזהו המשיח ... ״ , היא משנתו של התנא ששנה את זו שלפניה ״ואיזהו הנשיא ... ״ . יתירה מזו , בירושלמי מגילה פ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן