חלקי הסוגיה

בסוגיה ארבעה חלקים : א . ברייתא המקבילה למשנה והמבססת את הלכותיהן על מדרש הכתוב . ב . הקושיה ״היכי דמי״ ומימרת רב פפא , שעל פי מבנה הסוגיה שלפנינו היא באה להשיב על קושיה זו . ג . פירושם של אביי ורבא ל״הורה בפני עצמו״ . ד . שתי בעיות של הסתמא דגמרא לגבי מובנו של ״הורה בפני עצמו״ . בחלק א , בברייתא , נעסוק בהמשך יחד עם המשנה ובפירושים שהוצעו לה על ידי האמוראים . נפתח את עיוננו בסוגיה בחלק ב , בקושיה ״היכי דמי״ . הקושיה ״היכי דמי״ הקושיה ״היכי דמי אילימא דהוא מופלא והם אינן מופלאין פשיטא דמתכפר לו בפני עצמו ... ואי דאינון מופלאין והוא לאו מופלא אמאי מתכפר לו בפני עצמו ... ״ מעוררת קשיים רבים . ראשית , קשה להבין את מובנם של ״מופלא״ ו״מופלאין״ שנקט המקשן . וכבר עמד על כך הרא״ש , תוספות הרא״ש , ד״ה ה״ד : ״ולא בררי לי שפיר מאי הפי׳ מופלא דראוי להוראה היינו דגמיר כולי תלמודא כשמעון בן עזאי וגמיר וסביר ומאי חסיר ליה להיותו נקרא מופלא״ . במשנה לעיל פ״א מ״ד שנינו : ״לא היה מופלא של בית דין שם ... פטורין״ . לדעת ראשונים , המופלא היה בעל מעמד או תפקיד מיוחד בבית דין , כגון נשיא או אב בית 24 בכי״מ ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן