הקושיה ״נייתו פר בהוראה״

הסוגיה דוחה את דברי רב יוסף ״כהנים קאמרת ?! ... ״ , באומרה : ״אלא מעתה נייתו פר בהוראה״ . דהיינו , אם כדבריך הוא , שהכוהנים הם קהל או עם , היה על ר׳ שמעון לחייבם בפר העלם דבר , אם עשו על פי הוראת בית דין גדול , כשם שהוא מחייב בפר כל שבט שעשה על פי הוראה . קושיה זו מובנת על פי הנוסח שלפנינו , ״כהנים איקרו קהל״ , שכן החיוב להביא את הקרבן הוא על קהל , שהוא שבט לדעת ר׳ יהודה , ולדעת ר׳ שמעון הוא בית דין עם השבט או רק בית דין לדעת ר׳ מאיר , כמפורש בברייתא לעיל , ה ע״א . אבל על פי נוסח ספרי ספרד , שהכוהנים הם עם ולא קהל , מניין לו למקשן להניח שהם יתחייבו בפר , ולהקשות בפשטות : ״אלא מעתה נייתו פר בהוראה״ ?  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן