סוגיית הבבלי שבת צג ע״א

על פי דברי רב פפא , המיישב את דעת ר׳ יוחנן על פי שיטת ר׳ שמעון בעניין ״שב מידיעתו״ , מתבארת הגרסה המצויה בשבת צג ע״א . וז״ל הסוגיה שם : במאי קמיפלגי בהאי קרא ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה ר״ש סבר תלתא מיעוטי כתיבי נפש תחטא אחת תחטא בעשותה תחטא חד למעוטי זה עוקר וזה מניח וחד למעוטי זה יכול וזה יכול וחד למעוטי זה אינו יכול וזה אינו יכול ורבי יהודה חד למעוטי זה עוקר וזה מניח וחד למעוטי זה יכול וזה יכול וחד למעוטי יחיד שעשאה בהוראת ב״ד ור״ש יחיד שעשאה בהוראת ב״ד חייב ורבי מאיר מי כתיב נפש תחטא אחת תחטא בעשותה תחטא תרי מיעוטי כתיבי חד למעוטי זה עוקר וזה מניח וחד למעוטי יחיד שעשאה בהוראת ב״ד הראשונים תמהו על הגרסה : ״ר״ש לטעמיה ( ראה הערה 110 ) דאמר יחיד שעשאה בהוראת ב״ד חייב״ . שהרי לא רק שלא נמצא מקור כלשהו שקובע כי ר׳ שמעון מחייב את היחיד שעשה בהוראה , אלא להפך , ר׳ שמעון פוטר את היחיד שעשה על פי הוראה אף לאחר שבית דין חזרו בהם , וכמפורש במשנה פ״א מ״ב דלעיל . על שמואל או הודע אליו חטאתו והביא ... [ יצא המש׳ ] ״ , שלפי הצעתי דלהלן הקושיה היא לדברי ר׳ זעירא בשם שמואל , ששיטתו לא הו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן