נספח

ר׳ שניאור זלמן , סדר תפילות מכל השנה עפ״י נוסח האריז״ל עם פירוש המילות עפ״י דא״ח , מז ע״ב – נא ע״ב : 1 זכר רב טובך יביעו כו׳ . הנה פי [ רוש ] טוב בכל מקום הוא בחי [ נת ] יסוד שנקרא צדיק 2 עליון כמ״ש [ = כמו שכתוב ] אמרו צדיק כי טוב והוא בחי [ נת ] אור ירידת ההשפעה מן 3 המשפיע אל המקבל שזהו מחמת כי מטבע הטוב להטיב כידוע . והנה פי [ רוש ] רב 4 טובך הוא בחי [ נת ] יסוד דא״א [ = דאריך אנפין ] שהטוב ההוא נק [ רא ] רב טוב וכמ״ש = ] 5 וכמו שכתוב ] ורב טוב לבית ישראל . פי [ רוש ] כי בחי [ נת ] א״א [ = אריך אנפין ] הוא 6 בחי [ נת ] כתר דאצי [ לות ] שהוא מרומם ונבדל במעלה רבה מכל ספי [ רות ] דאצי [ לות ] 7 וכל הגבוה גבוה ביותר יותר תרד אור חסדו עד למטה מטה ביותר . עד״מ [ = על דרך 8 משל ] משר גדול ביותר שמפני עוצם רוממותו תגדל ותתפשט חסדו למטה ביותר . וכל 9 שאינו שר גדול כ״כ [ = כל כך ] אין בו רבוי הטוב והחסד כ״כ כו׳ . וכך יובן למשכיל 10 למעלה דמפני רוממו [ ת ] אור הכתר ע״כ [ = על כן ] בחי [ נת ] היסוד שהוא נק [ רא ] טוב 11 תרד עד למטה מטה מאד . ונק [ רא ] רב טובך שמרובה מדת טוב זה דא״א [ = דאריך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן