ניתוח ׳מאמר׳ באמצעות המודל

בחרתי לקרוא את המאמרים הללו קריאה סינופטית כי באמצעות השוואתם ניתן להבחין שלארבעתם מבנה רעיוני בסיסי זהה . יתר על כן , ביטויים דומים מופיעים בכל ארבעתם ) למשל : ׳כל הגבוה גבוה ביותר יותר תרד אור חסדו עד למטה מטה ביותר׳ ( . מלבד זאת , בכל המאמרים הללו מצויים מקורות מצוטטים זהים ) דוגמה : ׳אמרו צדיק כי טוב׳ , ׳ורב טוב לבית ישראל׳ ו׳שמחה בצפרא רננה ברמשא׳ ( . המבנה הרעיוני מבוסס על הניתוח הראשוני שניתחנו ברמת הקריאה הראשונה . למרות הדמיון הרב בין ההנחות השונות יש הבדלים רבי משמעות ביניהן . בהציבנו אותן זו לעומת זו כדי לקראן קריאה סינופטית ניצבות לפנינו כמה אפשרויות להבנת השתלשלות השינויים בהן : א . מאמרים שונים המשתקפים באמצעות הנחות שונות : רש״ז אמר בעל פה כמה מאמרים על הפסוק ׳זכר רב טובך׳ . מאמרים אלה שונים במהותם , והקשר ביניהם הוא רק העיסוק באותו פסוק וכמה מקורות משותפים שהזכיר רש״ז . כל מניח כתב את דברי רש״ז על פי זיכרונו . ב . מאמר אחד בעל כמה הנחות : בשבת אמר רש״ז בעל פה מאמר אחד על הפסוק ׳זכר רב טובך׳ , ובמוצאי שבת כתב כל מניח את אשר זכר . רש״ז חזר על אותו מאמר בתאריכים שונים . בכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן