הרמה הרביעית: קריאה סינטופיקאלית

את המושג ׳קריאה סינטופיקאלית׳ ) syntopical reading ( טבע מורטימר אדלר . ברמת קריאה זו נדרשת מן הקורא רמת מיומנות גבוהה ביותר גם במקרים שבהם הטקסטים קלים יחסית . אדלר מכנה קריאה זו גם ׳קריאה משווה׳ . בהקשר של עיון בכל גוף ידע – משמעות הדבר היא קריאה של מכלול טקסטים , ולא של טקסט יחיד . בהקשר של קורפוס של חב״ד – אין מדובר בקריאת טקסט יחיד ) איגרת יחידה , מאמר יחיד ( , אלא בקריאת טקסטים רבים מן הקורפוס החב״די , בזיהוי טקסטים דומים ) למשל , זיהוי של הופעת רעיון דומה בטקסטים שונים לחלוטין או זיהוי של מערכת טיעונים דומה במאמרים שונים ( , הצבתם זה לצד זה והשוואה ביניהם . יתר על כן , על הקורא לזהות את הנושאים המצויים בטקסטים השונים ולהקיפם כך שיוכל לעמוד על הרעיונות המצויים בהם ועל התפתחותם . ואולם הקריאה הסינטופיקאלית איננה קריאה משווה גרידא , אלא מחייבת יותר מכך : באמצעות הקורפוס הקיים , הקורא הסינטופיקאלי מאיר את הרעיון באור חדש , מנתח את הנושא כפי שלא נותח עד כה , וכך יוצר יצירה חדשה . רמת קריאה זו היא הגבוהה ביותר , ונראה כי בה ניכרו מנהיגי חב״ד . רמ״מ מגדיר את פועלם המהותי של הוגי חב״ד ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן