שליח

ריי״צ מוסר באיגרת אל חתנו רמ״מ עדות ששמע מאביו רש״ב על השלוחים בתקופת רש״ז : ובשנת תקמ״ח בהיות הוד כ״ק בנו אדמו״ר האמצעי אחר עונת הב״מ [ = הבר מצווה ] הותחל סדר חדש באמירת דא״ח [ = דברי אלוהים חיים , מאמרי חסידות ] . שלבד שהיה אומר תורה בשבת מברכין ותורה ביחיד , התחיל להגיד דא״ח רק לפני הוד כ״ק בנו אדמו״ר האמצעי ולפני הרה״ח ר׳ אהרן מאשווע ) הרה״צ ר״א מסטאראסעליע ( ואחדים מתלמידי החדרים , ומהם העיקר לפני השלוחים שהיו נוסעים בגלוי והעיקר בסתר לפרסם ענין החסידות ודרכי החסידים אשר בשבילם לא היה מועד מוגבל לבא לליאזנא ובכל עת בואם היו נכנסים לשמוע דא״ח והם היו בין השומעים גם בלילי שבתות . 143 רש״ב , אג״ק , ב , איגרת שצו , עמ׳ קח . 144 בידינו 1 , 173 מאמרים בכתב ידו של רש״ב . עד היום סדר הלימוד בישיבות חב״ד ראשיתו במאמרים קלים , והמשכו במאמרים עיוניים קשים להבנה , כמו בשנות הנהגתו של רש״ב . בשנת תרנ״ט , למשל , מצויים מאמרים והמשכים לרמת מתחילים . בשנה זו נאמר המאמר ׳החלצו׳ פעמיים : בשמחת תורה ובשבת פרשת נח . רבה הייתה השפעת מאמר זה על קהל החסידים ועל תלמידי הישיבה ) ראה : רש״ב , סהמ״א , תרנ״...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן