ישיבת תומכי תמימים

בט״ו באלול תרנ״ז ) 12 . 9 . 1897 ( הקים רש״ב את ישיבת ׳תומכי תמימים׳ , ישיבה חסידית חדשה בהנהגתה של חצר חב״ד . כמה חוקרים עמדו על הגורמים להקמת ישיבה חדשה . פרידמן סבור כי הגורמים לכך הם האתגרים שהציבה המציאות החדשה : הישיבה הליטאית , ההשכלה והציונות . האתגר החשוב שהילך אימים יותר מכול היה הישיבה הליטאית מסוגה של ישיבת וולוז׳ין – זו הייתה בבחינת סכנה מבפנים . לדעת פרידמן , מטרת רש״ב הייתה להעביר את מוקד חיי החצר מזקני החסידים אל בחורי הישיבה הרווקים הצעירים . בראור התמקד במחקרו בייסודה של ישיבת ׳תומכי תמימים׳ בתקופת רש״ב והוסיף עוד אתגרים על אלה שהציע פרידמן : ניוון פנימי של חיי החברה היהודית המסורתית ורפיון באורח החיים החסידי 124 ראה לעיל : ׳משמעותו המיסטית של מאמר׳ , עמ׳ . 77 125 ריי״צ , אג״ק , ג , איגרת תשצ , עמ׳ תכב – תכג . 126 ראה : בראור , ייסודה של . 127 ראה : פרידמן , משיח ומשיחיות , עמ׳ . 183 – 178 128 בראור , ייסודה של . ובמחויבות לתנועת חב״ד . על החיים בישיבת חב״ד ועל מאפייניה כתב בהרחבה לוריא . לוונטל כתב על ישיבת חב״ד המרכזית בברוקלין בתקופת רמ״מ , המכונה ׳ 770 ׳ . בערך בז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן