מדריך ומשפיע

הפצת הידע של חב״ד אל החסידים נעשתה לא רק באמצעות חסידים אשר חזרו וביארו את הידע , אלא גם באמצעות חסידים אשר יכלו להנגיש את הרעיונות לקהל הרחב של החסידים . לכך נועדו שני תפקידים אחרים : ׳מדריך׳ ו׳משפיע׳ . 76 ראה : לוונטל , לחבר עולמות , עמ׳ . 379 77 רמ״מ , תו״מ התוועדויות , תשי״ב , א , עמ׳ . 138 – 137 78 בהתאם לגישה זו מובנת מתקפתו של ר׳ יהושע מונדשיין על ר׳ יואל קאהן , ׳החוזר׳ של רמ״מ , בדבר סמכותו לקבוע את משיחיותו של רמ״מ ובדבר היות ר׳ יואל קאהן ראוי להיחשב ׳מנהיג הדור׳ כממלא מקומו של רמ״מ . ראה : מונדשיין , איגרת לידיד . 79 מקור התפקיד ׳משפיע׳ בעולם הרעיונות של חב״ד : במונח ׳שפע׳ . ראה : רמ״מ , שיחות קודש , תשל״ז , א , עמ׳ , 346 סעיף כד – . 436 בשיחה זו רמ״מ מסביר את צמד המושגים ׳אור׳ ו׳שפע׳ וקושר את תפקיד ה׳משפיע׳ למושג ׳שפע׳ . ריי״צ כותב ברשימותיו על ר׳ דובער : כשהיה בן שבע עשרה – בשנת תקנ״א – מסר כ״ק אביו אדמו״ר [ = רש״ז ] על ידו את הדרכת האברכים בני וחתני החסידים היושבים בליאזנא . בשנת תקנ״ו סידר בן כ״ק רבינו ועד מעתיקי תורת החסידות וארבעים איש עסקו יומם ולילה בהעתקת כתבים הנתני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן