חוזר

בעל פה והן מתוך הכתובים . בעת שהותם מחוץ לחצר החסידית חזרו חסידים אלה על מאמרי החסידות שנאמרו בזמן שהותם בחצר או על מאמרי חסידות אחרים . תופעה זו החלה כנראה בתקופת ר׳ דובער . ריי״צ כותב : בראשית בוא הוד כ״ק אדמו״ר האמצעי לפלכי רוסיא הלבנה והתיישב בליובאוויטש , נתקבץ מספר גדול של הרבה עשרות מנינים אברכים בעלי כשרונות מצויינים ומופלגי תורה לליובאוויטש , והיו שוקדים בלימוד תורת החסידות וחזרת המאמרים אשר שמעו מדי שבת בשבתו . חוק שם אדמו״ר האמצעי אשר יותר משני חדשים וברשיון מיוחד שלשה חדשים אין רשות לשום אברך להתעכב בליובאוויטש . ובהליכתו חזרה לביתו צריך להתעכב יום או יומים בכל עיר ועיר בדרך נסיעתו ובכל מקום הנהו מחויב לחזור דא״ח ברבים אותם המאמרים ששמע בליובאוויטש . פרידמן כותב על ישיבת ׳תומכי תמימים׳ בתקופת רש״ב : מאמרי הרבי ) דא״ח ( נאמרו לפני תלמידי הישיבה בלילות שישי , ובמשך השבת חזרו התלמידים על המאמר בסיוע ה ' חוזרים ' , שתפקידם היה לזכור בדיוק רב ככל האפשר את הנוסח המילולי של דברי הרבי . לאחר מכן חזרו על הדברים לפני הרבי עצמו , והם תוקנו במידת הצורך , כך שבמוצאי שבת היה בידי התלמידי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן