פרק שלישי הפצת הקורפוס החב״די

הבעש״ט והמגיד פעלו וגילו כללות השייכות דפנימיות התורה לכל בני ישראל . אדמו״ר הזקן פעל וגילה שגם השגת פנימיות התורה שייכת לכל בני ישראל ... וכ״ק מו״ח אדמו״ר פעל וגילה שגם קטני ההשגה ביותר שייכים להשגת תורת החסידות , שלכן בתקופה האחרונה הדפיס כ״ק מו״ח אדמו״ר מאמרי חסידות גם באידיש עבור קטני ההשגה ביותר . וטעם הדבר כיון שבימינו אלה צריכים להשלים הניצוצות הכי אחרונים ולפעול ביאת משיח צדקנו ולכן צריך להוסיף בגילוי והפצת תורת החסידות שעי״ז ' אתי מר דא מלכא משיחא ' . הדיון על הפצת הידע החב״די מביאנו לדון בכמה מושגים פנים חב״דיים נוספים . באיגרת משנת תרצ״ט כותב ריי״צ ׳לאחד מחתניו׳ תיאור היסטוריוגרפי הקשור להפצת הידע החב״די . בתחילת האיגרת נכתב ככותרת ׳דברי ימי החוזרים , המניחים , המעתיקים , המדריכים והמשפיעים בעדת חסידי חב״ד׳ . לדעת ריי״צ , את התפקידים ׳חוזר׳ , ׳מניח׳ , ׳מעתיק׳ , ׳מדריך׳ ו׳משפיע׳ מיסד רש״ז . בתפקידים אלה כיהנו חסידים מן השורה , ולא מנהיג חב״ד , ובחלק מהם שימשו ראשי החסידים . לכן לעתים גם חסידים אשר בתקופה מאוחרת בחייהם היו מנהיגי החוג נטלו חלק בתפקידים אלה טרם היותם מנהיגים . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן