הנחה

עד כה עסקנו בהגדרתן ובזיהוין של התבניות השונות שבאמצעותן נוצר הידע החב״די . כעת נבחן את הדרך שבאמצעותה תבניות הידע החב״די , שחלקן נוצרו בעל פה , הועברו אל הכתב , כלומר אל כתבי היד ואל הדפוס . בהמשך החיבור נראה כי הבנת המושגים הקשורים לכתיבת הידע היא מן היסודות החשובים המשמשים את הוגי 234 ראה לדוגמה : ריי״צ , רשימות ; ריי״צ , רשימות . 1 בחלק מספרי המאמרים של ריי״צ מפרסם רמ״מ , שהיה המו״ל , גם חלקים מרשימותיו של חמיו ריי״צ . על רשימותיו של ריי״צ ראה גם : רפפורט אלברט , הגיוגרפיה , עמ׳ . 140 רפפורט אלברט משתמשת במושג ׳כתיבה היסטוריוגרפית׳ כדי לתאר את רשימותיו של ריי״צ . מתן שם זה לרשימותיו מקובל כיום לעתים במחקר ההיסטורי . 235 ראה : ריי״צ , בשעה שהקדימו . בכותרת המאמר כתוב ׳מאמר בשעה שהקדימו – רשימת חג השבועות העת״ר׳ . וראה שם בפתח דבר הע׳ 1 רשימה ביבליוגרפית של ׳רשימות מאמרים׳ של ריי״צ . 236 ראה : רמ״מ , רשימת היומן ; רמ״מ , אוצר רשימות , עמ׳ . 13 – 5 237 ראה לדוגמה : ריי״צ , אג״ק , ה , עמ׳ קסב , רעה , תפ ; רמ״מ , אג״ק , ג , עמ׳ לד , איגרת תלד י״ט בטבת ; אג״ק , יב , עמ׳ לח , איגרת ג׳תתמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן