מכתב כללי

אדמו״רי החוג החב״די כתבו איגרות כלליות אל קבוצות של חסידים ואף אל כלל חסידי חב״ד , או בלשון השגורה בחוג : ׳אנשי שלומנו׳ ) אנ״ש ( . איגרות אלה חולקו לשני סוגים עיקריים : מכתבים ׳כלליים׳ ומכתבים ׳כלליים – פרטיים׳ . ריי״צ מגדיר את שני הסוגים האלה : מכתבים כללים המה אלה הנשלחים לכללות אנ״ש די בכל אתר ואתר והנשלחים לאנ״ש דעיר פרטית נקראים כללי – פרטי . רמ״מ זיהה את התקופה שבה הנהיג את החוג כתקופה ייחודית בעלת מאפיינים של גאולה . על כן ראה צורך לפנות אל כלל עם ישראל ואל כלל האנושות וכתב מכתבים שמטרתם להשפיע על מי שלא היו חסידי חב״ד . לשם כך טבע רמ״מ תבנית ידע חדשה בחוג החב״די בתוך התבנית הקיימת של ׳מכתב כללי׳ . תבנית זו נועדה להבחין בין ידע המיועד לחסידי החוג , ׳אנשי שלומנו׳ , לבין ידע המיועד לכלל עם ישראל . המכתבים הכלליים יועדו להפצה לכל ישראל או אל קבוצה כלשהי בעם ישראל ) כגון ילדים או נשים ( והחלו להיכתב חודשים מספר לפני התמנותו של רמ״מ לנשיאות חב״ד . שני המכתבים הראשונים נכתבו בי״ח באלול תש״י . יש לציין כי לפני תאריך זה שלח רמ״מ מכתבים שתוכנם כללי , אולם מענם – אנשים פרטיים . מכתבים אלה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן