איגרת

תבנית ידע אחרת היא האיגרת – מכתב שנשלח ממנהיג חוג חב״ד אל חסידיו ) יחידים או כלל החסידים ( או אל אנשים שמחוץ לחסידות חב״ד ) יהודים ושאינם יהודים ( . חלק מהאיגרות המצויות בידינו ) אשר הוצאת קה״ת התירה לפרסום ( נדפסו בשם ׳איגרות קודש׳ . מקור השם בהסכמת שלושת בניו של רש״ז לספרו ליקוטי אמרים ) שיצא לאור בשקלאב תקע״ד ( , הידוע בשם ספר התניא . בהסכמה זו התירו בני רש״ז לפרסם חלק מאיגרותיו כנספח לספר : היות שהוסכם אצלינו ליתן רשות והרמנא להעלות על מכבש הדפוס לזכרון לבנ״י כתוב דברי יושר ואמת דברי אלקים חיים של א״א מו״ר ז״ל [ = אדוננו , אבינו , מורנו ורבנו זכרו לברכה ] כתובים בכתב ידו הקדושה בעצמו ולשונו הקדוש שכל דבריו כגחלי אש בוערות ילהיבו הלבבות לקרבן לאביהן שבשמים . ובשם אגרת הקדש נקראו שרובם היו אגרת שלוח מאת כ״ק להורות לעם ה׳ הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון . ומחמת שבכמה מקומות הציב לו ציונים בס [ פר ] לקוטי אמרים שלו וד״ת [ = ודברי תורה ] עניים במקום אחד ועשירים במ״א [ = במקום אחר ] ומה גם בשביל דבר שנתחדש בו קונטרס אחרון על איזה פרקים אשר כתב בעת חיברו הספר לק״א [ = ליקוטי אמרים ] פלפול ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן