המשך

תבנית ידע נוספת היא ה׳המשך׳ . ניתן לומר כי תבנית ההמשך היא תת תבנית של הדרוש . המשך הוא רצף מאמרים שנאמרו בקשר לנושא עיוני מרכזי אחד במשך תקופה מסוימת , מעין סדרת הרצאות על נושא כלשהו . הפניה אל ׳המשך׳ בקורפוס של ספרות חב״ד נעשית על פי רוב לפי התבנית הזאת : ' המשך < הדיבור המתחיל של המאמר הראשון > < שנת התחלת המאמר הראשון > ' , למשל : ׳המשך והחרים תרל״א׳ של מהר״ש . מן הבחינה הכרונולוגית , דרוש רעיוני אחד אשר נאמר כמה פעמים כבר קיים בתקופת רש״ז . עדות לכך מצויה בכתבי יד . נוסף לכך , ישנם מאמרים ארוכים אשר סביר להניח כי לא נאמרו בבת אחת , אלא כמה פעמים בכמה המשכים . בשנת 162 ראה : רמ״מ , ספר השיחות , תשנ״א ) שיחה לשבועות ( , עמ׳ ; 562 – 560 הנ״ל , אג״ק , יח , עמ׳ תסג ; שם , עמ׳ תקכה . 163 דוגמה : דרוש ׳הודו לד׳ קראו בשמו׳ נאמר בכמה המשכים . ראה : ריי״צ , רשימות , עמ׳ . 40 בשנת תקס״ז בלילות שבת של הפרשיות ׳ויגש׳ ו׳יחי׳ אמר רש״ז מאמר המבאר את המזמור בתהלים ׳השמים מספרים׳ . ראה : רש״ז , סידור עם דא״ח , עמ׳ . 832 164 ראה גם דבריו של רמ״מ : רמ״מ , ספר התולדות , עמ׳ , 24 הע׳ . 3 תקס״ז אמר רש״ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן