מאמר

ביחיד רק לפני תלמידי החדרים ואחדים מן האורחין שהיו באים על ש״ק [ = שבת קודש ] [ ... ] אמנם גם [ ... ] שהיו באים לשבת מברכין , ומהם שהיו מתעכבים עוד איזה זמן , הנה להתורות דיחיד לא היו מניחים אותם לכנוס רק אחדים נקובי שם . ובשנת תקמ״ה לערך , אירעו זמנים שהי [ ה ] הוד כ״ק רבינו הגדול מדבר בעניני חסידות גם בימות החול ונקראו בשם ' אמרים ' ' אמרות ' ' שיחות ' ' רייד ' . כפי המקובל הנה סיבת ההתחדשות היו תלמידי חדר א׳ אשר אליהם הראה הוד כ״ק רבינו הגדול קירוב גדול . ובשנת תקמ״ח בהיות הוד כ״ק בנו , אדמו״ר האמצעי אחר עונת הב״מ [ = הבר מצוה ] הותחל סדר חדש באמירת דא״ח [ = דברי אלוהים חיים ] , שלבד שהיה אומר תורה בשבת מברכין ותורה ביחיד התחיל להגיד דא״ח רק לפני הוד כ״ק בנו אדמו״ר האמצעי ולפני הרה״ח ר׳ אהרן מאשווע ) הרה״צ ר״א מסטאראסעליע ( ואחדים מתלמידי החדרים , ומהם העיקר לפני השלוחים שהיו נוסעים בגלוי והעיקר בסתר לפרסם ענין החסידות ודרכי החסידים אשר בשבילם לא הי [ ה ] מועד מוגבל לבא לליאזנא ובכל עת בואם היו נכנסים לשמוע דא״ח והם היו בין השומעים גם בלילי שבתות [ ... ] ומשנת תקנ״ח בערך נתחזק הסדר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן