תוצר המוכנס אל הקורפוס

המאפיינים שהוצגו מאפשרים לבחון עוד תוצרים ספרותיים , מלבד כתבי האדמו״רים , שיש לכלול בקורפוס החב״די . עמדנו על כך שר׳ יצחק אייזיק מהומיל ור׳ הלל מפאריטש כלולים בקורפוס . אדמו״רי חב״ד ראו גם את כתביהם המקוריים של השניים כמכילים בעיקר את דברי רבותיהם ולכן הכניסום אל הידע החב״די . ברצוננו לבחון אם קיימים עוד הוגים שמתקיימים בהם המאפיינים שהוצגו ולהוסיפם אל הקורפוס . ר׳ לוי יצחק שניאורסון מתוך בחינת הספרות החב״דית על פי המאפיינים שהוצגו מתברר שיש לשייך לקורפוס של החוג החב״די חסיד חב״ד נוסף : הוגה מקורי שאמנם לא כיהן כאדמו״ר , אולם מצויים בו כל שאר המאפיינים . הוגה זה הוא ר׳ לוי יצחק שניאורסון ) י״ח בניסן תרל״ח – כ׳ באב תש״ד ( , אביו של רמ״מ . ר׳ לוי יצחק שניאורסון היה נכדו של ר׳ ברוך שלום , בנו הבכור של הצמח צדק . ר׳ ברוך שלום היה היחיד מבניו של הצמח צדק שלא הנהיג חצר חסידית . גם נכדו ר׳ לוי יצחק שניאורסון לא כיהן כאדמו״ר , אולם כתב ביאורי חסידות רבים , ומתוכם נשארו בידינו הערותיו לספר התניא , הערותיו לספר הזוהר , איגרות ועוד . הן ריי״צ והן רמ״מ רואים בו יוצר כתבי חסידות , ורמ״מ פועל בשני ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן