תוצר המוצא מהקורפוס

הגדרתו של קורפוס הספרות החב״דית באמצעות מאפיינים מאפשרת לבחון ספרות שמבחינות מסוימות היה אפשר לשייכה לקורפוס החב״די , ובכל זאת אין היא שייכת אליו . אפשר לראות בה ספרות המשוחחת עם הקורפוס החב״די או כותבת עליו . אמנם המצע לדיון כלל את מכלול היצירה הקשורה לחסידות חב״ד , אבל בתוצר הסופי של 90 רמ״מ , תו״מ סהמ״א מלוקט , ח״ג , עמ׳ רס – רסג . 91 רמ״מ , סהמ״א , תשמ״ז , עמ׳ קלז – קמ . 92 רמ״מ , שם , תשמ״ח , עמ׳ קמ – קמג . 93 שם , עמ׳ קמג . דיוננו לא אכלול במסגרת המושג ׳קורפוס הספרות החב״דית׳ את כל היצירות , אלא רק את המתאימות למאפיינים שציינתי . הגדרות אלו תואמות את ההגדרות של חסידות חב״ד לובביץ׳ עצמה . רק באמצעות הגדרות אלה ניתן למפות את הדיונים הפנימיים שהתחוללו בחסידות חב״ד . קיימות יצירות נוספות שלדעתי צריכות להיבחן בנפרד כתת קורפוס המשוחח עם הקורפוס העיקרי . פרשנות לטקסט חב״די פרשנות של טקסטים חב״דיים יכולה להיות אמצעי לבחינת שיוך תוצרים לקורפוס החב״די . אפשר להתבונן על כמה סוגים של פרשנות לטקסטים חב״דיים : . 1 פרשנות של מי שאינו חסיד חב״ד : סביר להניח כי פרשנות של מי שאינו חסיד חב״ד לא תיכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן