הכתיבה ההיסטוריוגרפית החב״דית כמקור היסטורי

על חסידות חב״ד יש מחקרים רבים . כמה ממחקריו של אטקס עוסקים במנהיגותו של רש״ז ומסייעים להבנת הרקע ההיסטורי של חסידות חב״ד . רפפורט אלברט כתבה מחקר חשוב שמנתח את מבנה התנועה החסידית אחרי , 1772 ובו היא מתייחסת גם לתפיסת ההנהגה החב״דית את הבעש״ט ואת המגיד ממעזריטש . אסף כתב על בנו של רש״ז , ר׳ משה , אשר מוזכר בקורפוס הספרות החב״דית כדמות מרכזית בזכירתם של דרושי רש״ז ובהעלאתם על הכתב . מכאן חשיבותו של מחקרו של אסף שבוחן אם של מושגים . מחקרים חשובים הם מחקרו החלוצי של וילסון ) ראה : וילסון , חשיבה באמצעות מושגים ( , שעוסק בטכניקות להגדרת מושגים ; מחקרו של קדושין ) ראה : קדושין , המחשבה הרבנית , עמ׳ ; 25 – 1 הנ " ל , פולחן ואתיקה , עמ׳ , ) 17 – 3 שהבחין בין שתי מערכות מושגים : ׳מושג קוגניטיבי׳ ) cognitive concept ( ו׳מושג ערך׳ ) value concept ( וטבע אותם בחקר תרבות חז״ל ; ומחקרו של גולדשטיין ) ראה : גולדשטיין , רפלקסיות ( , שעוסק בחשיבה באמצעות ׳מושג סגור׳ ו׳מושג פתוח׳ . 19 אטקס , דרכו של ר׳ שניאור זלמן ; הנ״ל , עלייתו של ר׳ שניאור זלמן ; הנ״ל , ר׳ שניאור זלמן כמחנך ; הנ״ל , בעל התניא . 20 ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן