שיטת המחקר

. 1 קורפוס הספרות החב״דית עדיין לא נעשה מחקר ביבליוגרפי מקיף לאפיון ולמיפוי של גבולות ׳הטקסטים החב״דיים׳ , אבל נראה כי כדי לעסוק בחסידות חב״ד כמכלול ספרותי עלינו לנסות להגדירו . כדי לעמוד על טיבו של קורפוס נרחב זה כללתי כספרות ראשונית את כל החיבורים אשר להם מגע עם השיח החב״די ) דוגמת חסידי חב״ד שכותבים על חסידות חב״ד או פרשנים לספרות חב״ד ( . מלבד זאת כללתי את כל החיבורים הנראים לי שייכים לקורפוס החב״די ) חיבורים שכתבו אדמו״רי חב״ד ; הוגים חסידי חב״ד דוגמת ר׳ אהרון הלוי , תלמידו המובהק של רש״ז , ר׳ יואל כהן ור׳ יצחק גינזבורג ; חסידיו של רמ״מ ועוד ( . בבסיסו של חיבור זה עומדים יותר משלושת אלפים כותרים ) מתוכם , לדוגמה , יותר מ 600 כותרים מכילים מדבריו של רמ״מ : נאומיו ברבים , מכתביו או דבריו ליחידים ( . כדי לבנות את הספרייה החב״דית איעזר בשתי שיטות מחקר . אבחן מחקרים העוסקים בקנונים ובהיווצרותם , הן קנונים דתיים והן קנונים ספרותיים , 12 אליאור , קונטרס ההתפעלות . 13 לוונטל , ספריית ליובאוויטש . 14 לוונטל , הוצאות לאור . 15 לוונטל , קיצור ליקוטי אמרים . 16 ספרים ומחקרים רבים נכתבו על קנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן