על הסלע הך הך לצללית הותאם השיר הבו לי פטישי״, עמ׳ 8