היחסים בין אנשים עם מוגבלויות ובין אנשי מקצועות הבריאות והרווחה

סאלי פרנץ ' ג ' ון סוויין מאמר זה בוחן את התפתחות היחסים בין אנשים עם מוגבלויות ובין אנשי מקצוע במחצית השנייה של המאה העשרים מן הפרספקטיבה של אלה ושל אלה ומתמקד בעיקר בזו של אנשים עם מוגבלויות . לצמיחת האידיאולוגיות של אנשי המקצוע ולארגונם נודע תפקיד מכריע בהקשר החברתי וההיסטורי שבו הובנתה המוגבלות בחברות המערביות . נעקוב אחר התפתחותם של מבני הכוח ושל היחסים בתוך המקצועות הרפואיים והחברתיים ואחר הבניית המוגבלות באמצעות הפליה מוסדית . בניתוח זה שמור מקום מרכזי לתפקידם של ההתמקצעות ושל שיח הצרכים ושיח ההערכה בחקר התלות הכפויה של אנשים עם מוגבלויות ואידיאולוגיית הנורמליות הרווחת . זהו הבסיס לניתוח ביקורתי של התפתחות מודלים מקצועיים של מומחיות מקצועית , של שותפויות בין אנשי מקצוע ללקוחות ושל שירותים מונחי צרכנים . נבחן גם את התפתחות היחסים בין אנשי המקצוע ובין אנשים עם מוגבלויות מנקודת מבטם של אנשים עם מוגבלויות . נדון במיוחד בצמיחתה של תנועת הנכים וביצירת המודל החברתי של מוגבלות במסגרת ההבניה מחדש של מאזן הכוחות ומבני הכוח ביחסים שבין אנשי מקצוע ובין אנשים עם מוגבלויות . הגדרתה מחדש של המ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד