תגובה לימודי מוגבלות במשפט הישראלי

צביה אדמון מאמרה של ארלין קנטר קורא לגיבושו וקידומו של תחום הגות ומחקר אקדמי חדש - הגישה הביקורתית למוגבלות ומשפט ( או לימודי מוגבלות במשפט , כפי שאקרא לו בתגובה זו ) - המיישם תובנות מלימודי המוגבלות בתחומים אחרים ומשתמש בכלים שמציעה תיאוריה ביקורתית זו למחקר משפטי ולהוראת המשפט . לימודי המוגבלות במשפט משתמשים בכלים תיאורטיים ותובנות מתיאוריות ביקורתיות כדי לבחון את הבנייתה של המוגבלות במערכת המשפט ומתעמתים עם ההטיות וההנחות הסמויות בכל הקשור למוגבלות העומדות בבסיס המדיניות , הדינים וההסדרים המשפטיים העוסקים , במישרין או בעקיפין , במוגבלות . הנחת היסוד של לימודי מוגבלות במשפט היא שמוגבלות היא קטגוריה חברתית שהבנייתה מושפעת מיחסי הכוחות הלא שוויוניים בין אנשים עם מוגבלות ובין אנשים ללא מוגבלות בחברה , ושהמשפט הוא זירה חשובה שבמסגרתה מתכוננים יחסי כוחות אלו . תהליכי ההבניה של מוגבלות בזירה המשפטית נבחנים באמצעות כלים ותובנות מתיאוריות ביקורתיות מגוונות . צורת ניתוח זו חושפת ומאתגרת את ההטיות וההנחות הסמויות לגבי מוגבלות המצויות בבסיס המדיניות , הדינים וההסדרים המשפטיים הקיימים , בין שהם ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד