יוסף קפלו בראש אספה חגיגית של נדוד, ב־ו93ו או ב־932ו