כיתה נ' מסיימת בגימנסיה העברית בקאליש, 27 באפריל .1928 בשורה השניה מלמטה, יוסף - ראשיו היושבים מימיו