"לאור" מושכת הקיץ של גליל לורר-קאליש, בשנת .1938 חברי גד" ד7לאךר" מקאליש וגדוד 0ה"נח" מלרדד. שתי 7#7«לי777 הגדולות יותר שבחזית חתצלום, מדמץ לשמאל: י1דקס, שלךח הקיבוץ הארצי לתבועה בפולין /אהרי7 מאדדיח גרוס, ראש הגדיר של "לאור". ליד מאדדיד,, קצת נזאחיר, שתי חברות "לא1ר": םיםץ • אתקהשילר ומשמאל ~ דורקה בלום.