קבוצת בנות "אילון" בגד\ ד1 בשנת 1935 מימץ לשמאל; בשורה העליונה; נ. ל^לוארצבארל, .2 אסתר נ7םר, .3 איסקה ר1גת"*נ0קה. כשורד, השנייה: rm ,/ י הלפגרט, .2 סופקר. ליפשיץ - ראש הקבוצה, .3 טר0ח רלברשטיץ, ,4 מאשהלובלסקח. כשורה n/w&7 נה: ,1 האנקה ק1ן, .2 חניכת קן בלאשקי, $1ק,3לבסקה, .4 $הקהש <sup>ך </sup>לר,