כמושכת גדוד "נפתל*" ככפר אלכסנדריה בשנת 1934 קמצת ''הגרנצמל" של חגרור, מימי/ לשמאל: יל0ן' יק?>3 לל' 0מ7 חשרפטים, A אברהם אנזל, .2 יוסף מסר, .3 פ^ל 7לי77ניr?7;7 •* י7 פרידה >ראש הגדוד<, .5 מנחם גראבינה, .6 כחור נ?בלאשק^ .7 שלמה שימיץךיכיץ/ בשורה הראשונה של היושבים: .1 גרשון שר, .2 'לנה "7ס. כשורה האחרונה: .1 אירקררסבארד, .2 יוסף ק3י£ד, ,3 משה מיק^רדה,