קבוצת "גרנצבול" של גרוד "הסולל" במושבת הקיץ בכפר אלכסנדריה, בשנת ,1934 מימץ לשמאל: יוסף קפלן (1<1ש חגדוד והשופט כמשחק/אדקבוראקס, טאךק קקלרזפד^ על^ןילקזביץ^אייהדלמדינקקישמלאלדאקלבסקי בלנקנלר^שי^אנ^/ יל^קאל^' ^ ^ זודחדלכרברג, דרמס (מדריך במושבת והשופט השני במשחקה יושבים; ,<-> ,<-> רצה ר*פח, (A-