מושבת קיץ של נדוד "זריזים" בשנת ,1930 בראש מפקד הגדוד במושבה - מנחל המושבה דאנק ^2ד>ל) 0י77א; מגדוד "why מדריכים א/7רי0 במושכר. חיך הברים מגדוד "בי-ברכוז".