קכז:נל;"סיגליס" ?) /929) העומדים מימי; לקמאל; ,1טופקה ליפשיץ, '2 רח'קד- riiitWoq פלקה כץ. A פולה ^ ד7בק (ראש 7ג .s fflOtf Jע"7ו חארלרפסקח, *6 גרץ, אחות חאחים גרץ מי'^ללדם", -/7VJ .7 ר.י1כ&1ת: ,1 נרונקה גוטניצקה, .2 -צישקה, .4 ,<-) >3 ךחבהשר. 2ךס"ם ללא סצה <sup>ץ </sup>1ת שימש! אז (,(1930-1929 בעת הפעולות בכיסויי הראש לבנות בשכבת "הכפירים'/