גרוד 2ב"י-הסבע" שנת 1927 או 1928 מלמעלה למסה ומ&ץ לשמאל: בשורה הראשונה: .1 רבקה סונר\ב0קה, .3 ,<-) .2 שרה -7777/7 .4 rfffj mr ורלק1ביץי, 8 .5נהם יוכן, .7 ,(-> .6 משה שמוילבי"ך. כשורח השנ"ה; .2 ,(-) "c רבקה שמרלב"ן/ .4 ,<-) .3 אסתר .5 ,u^noib-n ילסל ש"כק, .6 ר,אגקה זומבק, .8 ,<-> .7 >י). בשורה השלישית: .2 א'> .1 יעקב j nj .3 f 1mn מסר, "21ל ,4ק גלכרד (ראש הגדךך/ .6 , {-) .5 (י) בשררה דרביעית; .3 ,(*> .2 A-) -1 ברונקח מתס >מלרי ־גר^, 1פ Aלה רובי/ (מדריכה), .3 ברנר הצעיר