כמושכת חקיץ של גדוד 1"פ\זל*": מדריכי המושבה מגדוד "בגייהסבע" מימין לשמאל: .1 חניכה מ"נ5תלי", .2 ר?ל7 קייקי־ני7 (הנ^כה ב"נפתלי"<, .3 "אנאס (מ"קבוצת A ,rniteyn רוזיקה גולדשטין r77n .5 >דאש גדור "נפתלי"). .6 טופקד, ל&שיץ, .7 אלק סק^ברךן, .8 קובה רובץ, .9 מלכה סקורניק >מ"נפתלי"<, .10 חכר "נפתלי", הכורע - משדי שמולכן.