תעז/7ח7ביד^;77 זי5םזישד >דזימס< בקן קאליש, שנת .1934