פרידת חנהגת הקן מראש הקן שמואל בררנשט"ן, נובמבר ,1938 מימי? לשמאל: .1טנחס גראבינר,, .2 שמואל בורנשטיץ, .3 משד. ,^7"r ,4 מארז"ד, גרוס >מ"ה0ו-לל"), .5 האנקה קון. גראב^נה, trto ןקז; ' ל/נדי :"פתל <sup>ד </sup>," היושב ' מרדכי בארוך,