גדוד "בי יכרכה", 1930-1929 מימץ לשמאל: כשורה ,3 , (-) <2 ,(-> .1 nffft / מרים יארומבץ, .4 פנחס טונדובסק*, pvrv .5 ,T2KK "a /7WNn שאכסל, .7 חילקסיסנר, .8 יז/7ל^ שורק, בשורה שנייד, מלמולה: ,1 סרסר, גולדשטיין, .2 מונ"ק כרנר, .3 לולק רתנשטיץ, .4 זיפקוביך* הצעיר, .5שמואל בורנשטיין, .6 פרלהרוט, ,7 ישראל ש^ארצמן, .8 תבק >זאב< דל2רמן, .9 פלקה הבר, .10 דרמס. בשורה שלישית מלמעלה: ./ אווה ליפשיץ, ,2 בלה גלובינסקח, .3 פולה סקזדניק, .4 רגינה אלט, .5 לונ"ק גלברד (ראש הגד1ד<, .6 א^ק וארצקי, 7פ .