ג777 "ב^יברכוז", 25 בפברואר .1928 בתצלום אפשר להבהץ, משמאל לימי;: בקורל' שנ"ה ערמרת האנקה דלברמן 7מ;ייכה^ ולידה יושבים זה אחרי זה לרלק רת&2ס«ן, דזל סינאדרקה >ר$ש t^Tft •rat'C mm* בשורה שלאחריהם, ראשון משמאל - דזימכ.