גדוד עלירם בנשף פריים שלו. מימץ לשמאל: כש1רר, ד'עליזגה; ו. .2 f ~ דאנק חיימן, '5 רפאל 12טר,"נר, .6 ,- .5 1 .4 שע"ק יעק?ב7ניץ/ כשורה A \ ברוך ר תגטל, 1 npwn .9ילברמן, .12 מילכרגדבשורה הרביעית: 1ג.2 ,- Aטה קוילסקה, .3 פולה רובץ, בשורה החמישית: 0י Aיץז1 ה#לטר, .2 מיכאל גוטהי"נר SWTVT בשררה התחתונה: מאקם פראשקר (יושב יהירי).