ממנהלי גדוד ה"כפירים" "זרירם" (לימים "הסולל) נפרדים מרודה קאווה, ראש הגדוד, לרנל על"תהארצד,. בתצלום (מ-14 בפברואר /1931 מימין לשמאל, עומרים: מו1ייק בך$ר, פלקה ,12$ nvxD שאכ$ל, הילק סיקנר, רחליקה 5ל^צכיר/, שמואל בררנשסיץ, ילקם"ק 1ארצק <sup>ד </sup>f בלח גלךבינסקוז; יושבים: רורה tf&w טרסח גולדשטיין, דרמס, מלבד רודה - כולם חברי גדרד «בי-כרכה«.