נ/7צלל110,«;0 מדדיטס נק; קאליק 7;7א>יס ג.7ם חברי הנהגת הקף, שנת .1926-1925 מימץ לשמאל: בשורה העליונה: ,1 פישק קמפינסקי, ,3 , ־ .2 צשיקה רוזנשט"ן. r .4 .5 ברוך ר($11ל. יושבים: .2 , ,1 נ^בהסיטנר, .3 פלקהלאנדאו, >4 שולקזאלודקוכםקי, ' .5 רונה ה"שרק ולידה עומדת שרה זילברמן.