אישורים שביתבו לשמואל סל1מת1ביץי חבר קבוצת "גד" בנ% 777 י ט&*9ח שבקן קאליש בשנת 5660 /1920 לצרכי £/ 01, ארצה והוא בן .16 ההתאמות הן של אבא זייפה י ראש הקן, בן ציל? ארקוש בראש הגדוד וכן של ג. טמקץ גם כן כראש הגדוד (שבי האישורים האחרונים, כנראה, מזמנים שתים, אכל מאותה שנה), וכן אישור מאת הה0תדרות הציונית בקאליש.