ל/ע;7;777כיד7ל;ש^ 777 שפיר כקן קאל*ש: הבר קבוצת "שם^ן" לג777 "מאיד /7זעניץי 17דאש הגרוד הוא פי רהננדס, גמי&ני; .(1920