פגישת יוצאי קן קאליש לשנת הי49 להקמתו ביעי הרצל שבמשמר .1958 ,pnyn