כנס wyr קן קאליש, חברי קיבוצים, ליובל .1963 tiff %*fy y uyi ,nyunn