הת^רת של הקן בראשית שנות 30-,1 מימין לשם^ל: כשררה העליונה: רפאל גוטה"נר* בשורה השנייה: ב1ל(ש קךל0ק*, ל"בק -ז ךררח ךארהאפטיג. בשורה התחתונה; חילק ו1לק1ביץ/ברנר הצעיר (פופצייק), םוריץ רוזנבלום.