התזמורת של ר.קן, כץ השנים 1929-1925 םיםץ לש^ל: !זרב^ בץ החסדים: פישקקמפינסקי, ההמישי: מוסק פרידר,. הראשךן בץ היושבים: מרסק גתס.