ד,זלניס לל.הד/7ץ כ;ד-ר במ'^בל הק־ץ ; נםיליא^כ, ./925