מדריכים בקן, שנת .1924-1923 מימין לשמאל: בשררת העומדים: .1 ארלק פוזנאנטק*, WBH סיטנר, A ,- .3 אנא די5ד-.5 <sub>7 </sub>איזאק פרא&?}ר, .6 איררטר* חולץ, .7 הנייק שלומפר, בשורת ר\ושכ*ם: .2 <sub>t</sub>- .1איגנא& קראסוצקי, .3 שרההיישרק, .4 פישק קמפינסקי, .6 - -5 שולק זאלודקכסקי, ,7 י, כשורה השלישית; ,1